Tổng số tour hiện có : 183
VTEM Banners
Home Công ty

Giới thiệu công ty

Nay CTy ðûöc chuyêñ qùyên phânphôí ðôclâp sãnphâm Ýên Sào,tinh dâù(NUÓC HOA)ThiênNhiên TinhKhíêt hüöng(Hoa Hôñg,0ãi Hüöng,Ðinh Hüöng,Phong Lû,Trâm hüöng”dùng ngày(Têt,..)thêm trang nghiêm”)

SAU KHI BÔI NÚÖC HOA”CHANEL”CUÃ PHÁP,BAN THOA LÊN 1 CHÚT NÚÖC HOA SAROMA CUÃ CHÚNG TÔI THÌ TUYÊT VÖÌ.

QúyKhách mua,liên hê tel.->CTy

hay QúyKhách->mua tinh dâù(Núöc Hoa)->

LIFE SHOP
tai 597 Lê hông Phong.P.10,Quân10,Tp.HCM

(->597tai giüã khu ngã 7->Chuà VNQT)

hay Qúy Vi vào 595 Lê hông Phong( canh LIFE SHOP) chon”Mua Trà,Café”

Hay chon mua”Tô ÝênSào(Khánh Hoà,Ýên Viêt)”tai các Shop trên toàn VN.

Chú ý

1/ Liên hê tel.->CTY trúöc khi mua..,ðüöc CTY ghi nhân và lüu( xem xét+gôp cho QúyKhách lãnh thûöñg)

2/Giá $ bán các sãn phâm”xem file”khu wall.

21/ File 1(trên ðâù)ghi

Giá $ dâù nêñ cho Matxa+(Thac Sî nhû MBA,ÐH,CÐ..,lãnh $ này theo quy ðinh CTY)+$ thâm niên,xem file,xem muc 5 và ðiêm 2 tai Chú ý 2

22/ File2 ghi

Các sô tài khoãn thë( ATM,Tíêt Kiêm Bûu Ðiên)và sô tài khoãn( $ VND và $ USDtrong Ngân Hàng)cuã nguöì Ðai Diên theo Pháp Luât cuã CTy ALÔ.

23/File 3 ghi

Giá $ café,trà

24/ File 4 ghi

Giá $ Núöc Hoa (tinh dâù)+công dung môî loai

25/ File 5 ghi

Giá $ Tô ÝênSào

7diên trong file ghi không nên dùng ÝÊN SÀO

26/ File 6 ghi

Cách Spa=trà làm da ðep
Cách làm da nâu=café hay làm tóc bóng ðep=cafe

27/ File 7ghi

Sim Viettel ðängký dich vu BankPlus:ban dùngÐTDÐ chuyêñ $ 10K->2000K (2triêu$)/ngày/Bank Quân Ðôi.->30triêu/ngày/Vietinbank khi mua hàng tû xa=TinNhän

DùngÐTDÐ 3G,wifi hê Android:0k Sim các mang chuyêñ $->200triêu$/ngày khi ban có $ trongEXIMBANK..Ban nhân $ câñ có sô Tài Khoãn..

3/CÁC LOAI $ THÛÖÑG %:tính/$ bán theo giá (CTy ghi trên web,giãm giá,kích câù do CTY quy ðinh)

Dù khách cuã Qúy Vi”tü mua”báo->CTy vê sô ÐTDÐ cuã Qúy vi,thì $ lãnh 10%/$ bán(núöc hoa,trà,café)

*Hãy ðôn ðôc khách cuã Qúy vi;khách së vì Qúy vi.*

*Qúy Vi mua cho mình,chî (báo,goi) do ( CTy Alô möì…,hay Công tác viên tü xa cuã CTy möì ),hoäc Qúy Vi tû vào web CTy ghi tên trên trang web
bán hàng (cuã CTy Alô)ðê mua ( sãn phâm,dich vu).

Chú ý : CÔNG TÁC VIÊN TÜ XA (=MARKETING LIÊN TÍÊP) cuã CTy”dù chüa kí hay ðã kí Höp Ðông Lao Ðông Tü Xa” möì (giöí thiêu)->Khách Hàng vê DICH VU (DU LICH,THUÊ XE,VISA,HÔ CHIÊÚ )& SÃN PHÂM (NÚÖC HOA,CAFÉ,TRÀ,TÔ ÝÊN SÀO) là ngüöì ðã báo và së báo sô ÐTDÐ cuã riêng Qúy Vi->CTy ALÔ.

4/ $ THÛÖÑG

Sau 30 ngày lãnh $ lân thü nhât ,nêú chüa du lich.Và tü lân 2,3…(tháng thü 2,3…)ðêù thüöñg 1%->3,3% tùy (túyên du lich,visa,hô chiêú,xe…)%quy=$ ðê tính toán qúy khách du lich do CTy bao tron goí hay bù 1 phân $.
Và lãnh $ +thêm 0,2%->6,7% tùy theo ý chí+quan ðiêm cuã CTY áp dung cho muc 41và 42 .

41/Kêt nôí “khách hàngmua”Tô Ýên Sào”thành công hay”khách cû”tel. liênhê CTy tû lâñ thû 2 mua(Tô ÝênSào)QúyKhách ðüöc thûöñg có giá tri=$ 3,3%/$ CTY bán”do QúyVi kêt nôí khách(möí+cû goi tel.->CTy)mua.

42/Kêt nôí thành công”khách hàng” mua dich vu Du Lich..
Hoäc chî mua vé máy bay.

Hay chî câñ (hô chiêú,ViSa,gia hanVisa,thuê xe4->80nguöì)xe 4ngùöi(tû lái,có bác tài),$ thuê giá(trung bình->cao,Vip 9triêu$/60phút(ðâù)ðón”cô dâu hay dulich,..”)

*T/höp QúyKhách tû biên du lich(chi phí $=35->60%tuýên dulich CTy biên)do chî thuê xe,nên $ bão hîêm vài triêu/khách/vu,khác 60triêu/khách/vu/tuýên cuãCTY
Thích xe MôDen,thích thuê $ bèo,thì không có $ bão hîêm kê trên.

5/ $ MBA,ÐH,CÐ..,$ THÂM NIÊN(sau365ngày,có $ này và có $ cao sau 365ngày tíêp theo,…) áp dung là $ % / 150ngàn cho $% ÝÊNSÀO,KÊT NÔÍ (DuLich,Mua Vé MáyBay,xe),riêng Hô Chiêú,Visa không có $% này

* $ % (MBA,ÐH,CÐ.,ThâmNiên)cuã Trà,Café,Tinh Dâù(Nuóc Hoa)tính theo $ CTY bán..

6/ $ GIAO LÛU

61/ $ Giao Lûu tû 0,1(kém)->0,5%(ðat 5/5)$/tháng/Gôp+các(sãn phâm+dich vu)do Cty bán cho khách(möí +cû)do ban kêt nôí

62/ $ GIAO LÛU lãnh gôp 3 lâñ/365ngày là trong tháng( 3dl,7dl và11dl),tháng Noël+0,5% $+0,5%$ (tháng11 và 12) hayTÊT VN+0,5%$+0,5% $,do 365 ngày qua không có tháng nào bi trù ðîêm”giao lûu kém nhû:không(hôì âm..,cám ön..,..,),1 lâñ trû=0,1% $ theo muc 61 ghi”

63/GIAO LÜU nhû:là QúyVi chûng minh trong30ngày có”thäm nhìn mät”hay göî (thö,thiêpNoël,thiêpTêt)->thân tôc,nhà giáo(cuã qúy vi),ban hüû,có $ cao hön”cách giao lûu”göî=tin nhän hay goi=ÐiênThoai
*Hoc nhiêù cô..,thì ðäng báo..(4tháng 1 lân chî 30ngàn/1,2,3,4..trûöñg)CTY 0K

Chú ý 2

1/Qúy Vi ðã lãnh $; trong30ngày sau chûa kêt nôí thành công ai mua(hàng,dich vu)
QúyVi chon mua 1món hàng hay dich vu.
Không mua,tháng này CTy”không xem xét” qùyên QúyVi lãnh $ hay du lich(dù có tiêu chuâñ..)và áp dung tíêp tuc nêú trong 30ngày tíêp theo có 2 tình trang kê trên !

2/Lop 3/12,$ thûöñg 1%/$ CTY bán”do QúyVi kêt nôí khách(möí+cû goi tel.->CTy)mua”

*Tôt nghiêp löp 3 trùöng làng näm 1930->1940 lãnh $ này khá cao
*Tôt Nghiêp TîêuHoc näm1930->1949 lãnh $ %này rât cao.Có Diploma TrungHoc,Tú Tài 1930->1960 $vô cùng cao.Cü Nhân1,2,3,4 +$vip+.Trung Hoc,Tú Tài1,2/1961->1965 $ khá cao hön 1966->1970 $ hön 1971->IBM1974 =$tôt nghiêp10/10 hê hoc GD&ÐT cuã HàNôi trúöc thöì “Caî Cách” theo hê 12/12.

*60tuöî chûa nôp bãn foto ÐH,CÐ..hay..$ % này=SinhViên näm thû nhât.

3/Sinh nhât tuôî 16dl->28 chûa có Tú Tài,CTYcho lãnh $ này=Löp12/12;song $”ThâmNiên báo khi nôp bãn foto(Tú Tài…)”tính ðúng câp hoc

12/12(khôngTúTài),TúTài,CÐ xem file 1
khu wall

Tôt nghiêp ÐaiHoc 3,5%

ThacSî (Master)4,25%

PhóTíênSî (TíênSî ðê tam câp) 4,5%/$ bán

TíênSî 5%

Phó GiáoSû TíênSî 6%

GiáoSû TíênSî 7%

Hoc lãnh $ cao
tel.->CTY chî dâñ Ðäng ký hoc Xoá mù Chû->hoc Thac Sî (trên net tai nhà qúy vi ,tai trùöng) nhû ( MBA,TinHoc,AnhNgü..),nay nhiêù ÐH ðã có phuöngpháp(hoc,làm bài thi)làm ban hoc mâñ ðat thêm 20%->30% ðîêm.

4/QúyKhách chon du lich theo ðoànCTY chúngtôi hay theo ðoàn Saigontourist ;khi QúyKhách có $ thûöng=vé $du lich,göi ði ngay khi yêu câù,dù 1 khách;không câñ ðäng ký 15 khách möí xét.

5/ QúyVi không thích lãnh=$,do thích Vàng SJC ( lá 24 hay nû trang 18..)
0907760157giaoVàng không tính $ phí vân chuyêñ tai nôi thành TP.HCM và nôi thành,nôi tînh tai(Hà Nôi,ÐàNãñg,NhaTrang,CâñThö,RachGiá,CàMau,BuônMêThuât)

Hãy an tâm:Vê Sî hô tông->nhà(tùy vu viêc có Vê Sî chìm và CãnhSát chìm giúp),hay bánVÀNG->SJC lâý ngay $VND dù VÀNG quá nhiêù,hay CTY bánVÀNG lâý $ USD theo SJC niêm ýêt,$ phí mua bán rât ít

Dich vu trên höp QúyKhách mua bán nhà ðât,rât an toàn,không bi ai ðó nhân $ coc mua nhà ðât,sau không bán,hûá mai trã thành $ khó ðòi)
Liênhê CTY ðûöc ûu ðãi+quà biêú

GiaoVÀNG->tînh thành các ðia bàn khác và nûóc ngoài thì có ðàm phán,0K=höp ðôñg.

6/QúyVi Quãnlý(20,60 khách.CTy biêú 1món quà(NÚÖC HOA)Sãn Xúât tai PHÁP,ANH Nhâp Cãng vào ViêtNam,”Núöc Hoa”này Làm nâng cao PhongPhú Thi Vi”PhòngThe cuã Quý vi”

Chî bíêú,không bán dù giá thi truöñg=1,9triêuVND=hôp 10cc=10ml=200giot.

Dùng 3,5giot khi câñ (ngûöì cùng”Phòng The”dù quá nhiêù tuôî ðöì,cuñg lên phong ðô hay Phòng 1 mình)*Khuýên cáo ngüöì Cao Áp Huýêt tü 16 không dùng núöc hoa này.

Hoäc biêú 1 chai”Nüóc Hoa”xit Tóc 10ngày liên tíêp làm Tóc BAC ra Tóc ÐEN,sau ðó 3ngày xit 1 lân”;chî biêú,không bán,dù giá trên $ triêu(cuã Ngoai)

Chî bán khi giöí thiêu thành công 6 khách.

*Dù biêú 1 trong2 quà trên,QúyVi vâñ lãnh$ hay du lich theo qui ðinh cuã CTy.

7/ Ü tóc=café cao câp(café zin),café chât luöng cao($ cao hön) làm tóc khõe bóng ðep hön.Vì café là nguyên liêu chính cuã Mî Phâm.
*Café dùng làm”mät na và thoa lên toàn thân=café+mât ong(0k) täy tê bào(da)chêt.

8/Chî bán sãn phâm,dich vu cho”dân tai Núöc Ngoài”nhû:Tô Ýên Sào,vé máy bay…,du lich…,Núöc Hoa
*Ýên Sào,Núöc Hoa,khách nhân tai Núöc Ngoài,trã thêm $ USD($ cüöc phí)/lân mua hàng.$ này báo khi mua.

**Không bán(loai”núöc hoa”dùng trong Phòng the,xit tóc)ra núöc ngoài…

9/ Khúyên cáo( 8 tuôî->15tuôî Tây lich không”úông café,trà”.Chî dùng”Ýên Sào”hay núöc hoa cho 5,7giot vào núöc ngâm ðep da.

**Cám ön Qúy khách rât nhiêù ðã giúp”phu nü mang thai->em bé 60tháng ðüöc chäm sóc tôt hön.

Và gíup sinh viên,hoc sinh có ðiêù kiên hoc thành tài phuc vu ðât
núöc VN phát triêñ.

*Cám ön QúyVi ðã tham khão.

*CTY mong Marketer(nhà TíêpThi) Qúy Vi Marketing/TíêpThi liên tíêp cho CTY phát
triêñ…

Thông Báo này thay”Thû Möì” tû

CTY CP lû hành Alô
08-22.000.552
Qúy khách ðäng ký du lich online hay tai Vän phòng CTY ðêù có1/các quà biêú : café,trà,ýên sào,núöc hoa SAROMA,…,du lich thêm.

Qúy khách mua quà nói trên thì CTY bán…

Tên CTy víêt=tíêng Anh:
Alo travel corporation.

Ðia chî:nhà 5B,hëm(ngõ)221 Trân huy Liêu,P.8,Q.Phú Nhuân,TP.HCM.

*Hëm221 T.h.Liêu cách 20mét->nhà cao 9 lâù/ T.Cty VinaCafe

*(Bãng sô nhà câp theo hành chính là 221/140/5B,dù nhà xây bên phãi hëm dài 125mét(có 4nhà bên phãi) ra 109 Hoàng vän Thu.

 

Tin tức du lich

Những thông tin tiện ích khi cần ở Singapore, cảnh sát, cấp cứu, gọi điện thoại...
Những liên kết và số điện thoại sau đây có thể sẽ có...

Lạc bước kỳ quan 'vườn treo Babylon'
Du khách được mãn nhãn khi chiêm ngưỡng những di tích của công...

Hải Phòng: Khai hội Từ Lương Xâm
Sáng 26/2 (tức 17 tháng Giêng Quý Tỵ), quận Hải An tổ chức khai mạc...

Lễ hội kỷ niệm 1973 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1973 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng,...

Về miền Quan họ - Tâm điểm Năm du lịch quốc gia
Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Về miền Quan họ” 2013 và...

Danh lam thắng cảnh

1. Thanh toán bằng tiền mặt(chỉ áp dụng với khách hàng ở TP.HCM)....

du lich uc muatravel