Tổng số tour hiện có : 183
VTEM Banners
Home Sản phẩm khác Nước hoa
Nước hoa PDF In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 14 Tháng 10 2013 01:43

0907.760.157 ðuöc chuyên quyën phân phôí ðôc lâp”Tinh dâù tû thiên nhiên”nhû(0ãiHuöng,HoaHông,PhongLü,ÐinhHuöng,Träm,Dàu mátxa toànthân).Tinhdàu có huöngthöm diu có ích cho sückhõe con nguöì…

*Dùng thoa(xoa)hay ché vào bön täm 1cc=20giot ( ít,nhièu hön tùy ý)riêng dàu mátxa là mát xa.

*Chûa có bön täm:dùng khän nhü dân…có sao ðâu.

1/Tinh dàu”Ðinh huöng có tác dung.

* Làm diu não do stress

*Khû trùng

*Giãm ðau nhûc,chöng viêm.

*Giá $ và dung ml (hü,lo):
*10ml =85ngàn+10%$vat.

*30ml=230k +10% vat.

*50ml=300k+10%vat.

*100ml=471k+0%vat.

 

2/Tinh dàu Hoa hông:

2a/ Hoa hông (Bangalore)10ml giá 162ngàn+10% $vat
*30ml =440ngàn(có vat

*50ml =648k +10%$vat.
*100ml =1.160k +10%$vat.

2b/Hoa höng ( 0tto).

*10ml=222k+10%vat.

*30ml =565k +10% vat.

*50ml =840k+10% vat.

*100ml=1.547k +10%vat.

*Tinh dàu Hoa hông,mátxa cüng 0k.

*Làm diu não do stress.

*Làm ngû êm sâu.

*Làm diu cäng thäng cuã phu nü tuöi 45->55.


3/ Tinh dàu Phong Lü:

*Làm( ðep da, khít chân lông, sach mät da).

*Làm máu lûu thông dë.

*Làm ðep mät da bi trày.

*Giãm(ðöm màu,ðöi möi trên da.

*10ml=178k+10%vat.

*30ml=453k+10%vat.

*50ml=722k+10%vat.

*100ml=1.348k+10%vat.

4/ Tinh dàu”0ãi huöng”.

*Ché vào bön täm,ngâm cã…,khoái diu,thû thái…

*Làm sach da+thû thái làn da nhö kháng khuãn
tôt.

*Giãm ðau nhûc khi ðau xuöng. Xoa vào thái duöng là giãm ðau ngay.

*Làm ngû êm sâu&tri mât ngü do stress.

*Tuy nhiên ai
áp huyét thâp
thì không höp” 0ãi huöng”.

*4a/ 0ãi huöng(Prôvence).

*10ml=147k+10%vat.

*30ml=360k+10%vat.

*50ml=560k+10%vat.

*100ml=952k+10 %vat.

*4b/ 0ãi huöng(Violetta).

*10ml=136k+10%vat.

*30ml=347k+10%vat.

*50ml=540k+10%vat.

*100ml=918k+10%vat.

*5/Tinh dàu”Träm huöng”.

5a/Träm huöng(Kalryan).

*10ml=465k+10%vat.

*30ml=1.255k+10%vat.

*50ml=2.037k+10%vat.

*100ml=3.975k+10%vat.

5b/ Träm huöng(Mysore).

*10ml=1.263k+10%vat.

*30ml=3.237k+10%vat.

*50ml=4.524k+10%vat.

*100ml=8.781k+10%vat.

 

*Huöng trâm tao thû giãn cho con nguöì ða dang muôn vë vöi möi nguöi và ngiêng vê huyèn bí(Ã Râp,Ai Câp.Phûöng Ðông cùng Hôì giáo.

*Chú ý:Qúy khách ðên xem hay mua tai LIFESH0P nhà 597 Lê hông Phong,P.10, Q.10 tp.HCM,giûa ngã 7 và Chuà VNQT.

*Nhûng dang thuöng chî liên hê 0907.760.157
truöc khi mua tai shop hay giao tai (ðiêm,nhà)yêu câu.hay CTY giao nhân hoäc Büu ðiên giao…,dù mua online hay mua trã $ qua ÐTDÐ sim Viettel BankPLus=tin nhän(SMS) ðê chuyën $ trong Ngân Hàng.chï cân biêt sô ÐTDÐ hoäc biêt sô Tài khoãn (Ngân hàng) cuã nguöì nhân $ là thûc hiên ðuöc giao dich.

 

 

 

Những hình trên lấy từ website:www.saromavina.com

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH DU LỊCH ALÔ
Địa chỉ:221/140/5B Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện Thoại:08-22.000.5520907.760.157 (Sim Mobi)
0966.227.559 (Sim Viettel)
0915.615.097 (Sim ViNa)
0903.015.738 (Sim Mobi)

Cập nhật ngày Thứ năm, 17 Tháng 10 2013 05:20